GOLDEN WAY LTD. - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. Tájékoztató adatok a Közösségi termékértékesítőről (Eladó): A Golden Way To The World Ltd. (röviden Golden Way Ltd.) (Székhely: 77 HIGH STREET, LITTLEHAMPTON, BN17 5AG, UK) Adóazonosító: 6043624645 Cégjegyzékszám: 09-69-2000; Angol Cégbíróság: Companies House -UK; Vevőszolgálat telefonszáma: +36-70-296-4404, E-mail címe: 2013goldenway@gmail.com), Weboldal: https://pavilonsator.eu

2. A megrendelhető termékek körének meghatározása: Termékértékesítő (Eladó) a weboldalán megtalálható átfogó árlistában teszi közzé termékeit. Előfordulhat, hogy a termékek listája nem teljes körű. Az árlistákban és időszakos kedvezményes ajánlatokban szereplő árak és kedvezmények az ott meghatározott időtartamban és feltételek szerint a készlet erejéig érvényesek. Az Eladó ajánlatai kötelezettség nélküliek és indikatívan értendők. Az Eladó elérhetőségein tud pontos naprakész tájékoztatást adni.

3. A termékek megrendelése: Az Eladó a Vevőtől személyes múló, vagy maradandó eszközzel történő megrendeléssel fogadja el a vételi szándékot, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt maradéktalanul az Eladó számára átadta. A Vevő által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért az Eladót felelősség nem terheli. Az Eladó a Vevő személyes, vagy elektronikus úton tett írásbeli megrendelését a Vevő részére a telefonon, vagy elektronikusan visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő ajánlatának elküldésétől számított 2 munkanapon belül a Vevő részére nem érkezik meg, úgy a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. Az Eladó a szerződés teljesítésére írásbeli megrendelés esetén csak abban az esetben köteles, ha a megrendelést visszaigazolta. Felek között adásvételi szerződés kizárólag akkor jön létre, amikor a Felek minden lényeges kérdésben (pl. mennyiség, minőség, specifikáció, ellenérték, szállítási- és fizetési feltételek- és határidő(k), biztosítékok stb.) megegyeztek. A visszaigazolás nem azonos a webes megrendeléskor automatikusan küldött tájékoztató E-maillel. A Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Nyilatkozom, hogy a Golden Way Ltd. általános szerződési feltételeit, rendelkezéseit megismertem, a szerződési feltételeket elfogadom! Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatási, értékesítési szerződés köztem és a Golden Way Ltd. között megrendelésem, akaratnyilatkozatom kinyilvánításával (múló-maradandó eszközökon keresztül) létrejön.

A Vevő kifejezetten kéri, hogy a Golden Way Ltd. az elállási/felmondási jogának a gyakorlására nyitva álló határidő lejárta előtt a szolgáltatás teljesítését, termékek kiszállítását haladéktalanul kezdje meg.

A vevő Múló eszközzelMaradandó eszközzel tett akaratnyilatkozata:

Vevő akaratnyilatkozatot múló eszközzel (szóban, telefonon) vagy maradandó eszközzel (levél, fax, e-mail) lehet tenni.

AJÁNLAT:

A szerződés létrejöttéhez annyi szerződési nyilatkozatnak az egybehangzására van szükség, ahány fél a szerződésben részt vesz. Legegyszerűbb eset, ha két fél vesz részt: az egyik fél ajánlatot tesz, a másik fél az ajánlatot elfogadja. Az ajánlat és az elfogadás egyaránt joghatás kiváltására irányuló akaratnyilatkozat. A szerződés a kettő egybehangzása és kölcsönössége esetében jön létre.

Ajánlat tág értelemben: minden olyan szerződési nyilatkozat, amelyet ajánlattétel szándékával tettek meg. Szűk értelemben: az a nyilatkozat, amelynek elfogadásával a szerződés létrejött.

Az ajánlat olyan megállapodást kezdeményező nyilatkozat, amely legalább a lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tartalmazza, és egyértelműen kitűnik belőle, hogy az abban foglaltak ügyletkötési akaratot tükröznek, tehát a nyilatkozó – elfogadás esetén – azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ajánlattételre bármelyik fél jogosult, megbízott útján is lehet tenni.

AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG:

Ajánlatra vonatkozó rendelkezések:

211. § (1) Aki szerződés kötésére ajánlatot tesz, ajánlatához kötve marad, kivéve, ha kötöttségét azajánlat megtételekor kizárta.

(2) Az ajánlattevő kötöttségének idejét meghatározhatja. Ennek hiányában jelenlevők között vagy telefonon tett ajánlat esetében az ajánlati kötöttség megszűnik, ha a másik az ajánlatot nyomban el nem fogadja.

Távollevőnek tett ajánlat esetében az ajánlati kötöttség annak az időnek elteltével szűnik meg, amelyen belül az ajánlattevő – tekintettel az ajánlatban megjelölt szolgáltatás jellegére és az ajánlatelküldésének módjára – a válasz megérkezését rendes körülmények között várhatta.

Ajánlatra és más szerződési nyilatkozatra (elfogadó nyilatkozatra) vonatkozó szabályok:

214. § (1) A szerződési nyilatkozat, ha azt telefonon szóban vagy szóbeli üzenettel tették, a másik fél tudomásszerzésével válik hatályossá; az írásban vagy elektornikus (sms; e-amil) úton közölt nyilatkozat hatályosságához pedig az szükséges, hogy az a másik félhez megérkezzék.

(2) A még hatályossá nem vált nyilatkozatot vissza lehet vonni. A visszavonó nyilatkozatnak legkésőbb a visszavont nyilatkozattal egy időben kell a másik félhez érkeznie, illetőleg tudomására jutnia.

(3) Ha mindkét fél gazdálkodó szervezet, az ellenszolgáltatást (vételár, díj) vállaló fél a nyilatkozatát a szerződés létrejöttéig visszavonhatja, a másik fél költségeit azonban meg kell térítenie.

(4) Ha az elfogadó idejében megtett nyilatkozata az ajánlattevőhöz elkésve érkezik, az ajánlattevő köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni arról, hogy a szerződés nem jött létre. Ha ezt elmulasztja, a szerződés létrejön.

Jelenlévők között vagy telefonon tett ajánlat esetében az ajánlati kötöttség megszűnik, ha a másik az ajánlatot nyomban el nem fogadja.

A távollévőknek tett ajánlathoz való kötöttség akkor kezdődik, amikor az ajánlat a címzettel szemben hatályossá válik. Vagyis ha múló eszközzel tették: amikor a tudomására jut. Ha maradandó eszközzel tették: amikor hozzá megérkezik.

Fontos kiemelni, miszerint közömbös, hogy az elfogadás elkésettsége (későbbi megérkezése) milyen okra vezethető vissza. Ha tehát ennek oka az elfogadó fél döntést halogató magatartása, belső kézbesítési hanyagsága, vagy akár közreműködőjének (pl. posta) mulasztása, a következmény egy és ugyanaz: a forgalomban résztvevő alanyok biztonsága érdekében az ajánlattevő mentesülni fog kötöttsége alól. Vagyis a válaszadás időbeli megfelelősége felróhatóságtól független, objektív alapú ténykérdés. A jogbiztonság követelménye azonban azt is jelenti, hogy az elfogadó nyilatkozatot tevő fél nem lehet bizonytalanságban a tekintetben, hogy létrejött-e a szerződés vagy nem. A kérdést a Ptk. úgy oldja meg, hogy elutasításról szóló nyilatkozattételi kötelezettséget ír elő az időben elküldött, de késve érkezett elfogadó nyilatkozatra vonatkozóan az ajánlattevő számára, ennek hiányában a szankció a szerződés létrejötte.

Az ajánlat elfogadására szóban, írásban és ráutaló magatartással egyaránt sor kerülhet. Az e tárgyú jognyilatkozat megtételének formája csupán akkor kötött, ha jogszabály rendelkezése folytán vagy a felek kifejezetten erről szóló megállapodására tekintettel kizárólag meghatározott alakiságok betartásával jöhet létre érvényesen az ügylet (Ptk. 216-217. §). A nyilatkozat elmulasztása a Ptk. 216. § (2) bekezdése szerint minősülhet csak elfogadásnak.

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek:

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

6:63. § [A szerződés létrejötte és tartalma]

(1) A szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre.

(2) A szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges és a bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodása szükséges. A lényegesnek minősített kérdésben való megállapodás akkor feltétele a szerződés létrejöttének, ha a fél egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy az adott kérdésben való megállapodás hiányában a szerződést nem kívánja megkötni.

(3) Ha a szerződés létrejött, de a felek az ellenszolgáltatás mértékét nem határozták meg egyértelműen, vagy ellenszolgáltatásként piaci árat kötöttek ki, a teljesítési helynek megfelelő piacon a teljesítési időben kialakult középárat kell megfizetni.

(4) Nem kell a feleknek megállapodniuk olyan kérdésben, amelyet jogszabály rendez.

(5) A szerződés tartalmává válik minden szokás, amelynek alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. A szerződés tartalmává válik továbbá minden, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, kivéve, ha annak alkalmazása a felek között - korábbi kapcsolatukra is figyelemmel - indokolatlan volna.

KÖTBÉR KIKÖTÉSE - Felek között:

A Megrendelő (Vevő) kifejezetten tudomásul veszi, és elfogadja, a szerződés létrejötte esetén: hogy a (telefonon, e-mailben, levélben, faxon) tett jogi nyilatkozatától a megrendelés hatályossá válása után nem állhat el a szerződéstől! (Ptk. 6:64. § Ajánlati kötöttség)

Amennyiben a vevő meghatátozott időben bármilyen okból nem teljesít, a szerződésszegés miatt a lemondott, illetve át nem vett mennyiség (Áru) nettó szerződött értékének 100 %-ig, meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezi magát.

"Meghiúsulási kötbér: nemteljesítés esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér, ha a kötelezett bármilyen okból egyáltalán nem tud (lehetetlenülés), vagy nem akar (teljesítés megtagadása) teljesí­teni."

5: 161. § [Kötbér és egyéb szerződésszegési igények viszonya]

(1) A nemteljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését és a nem szerződésszerű teljesítés esetére kikötött kötbér követelését kizárja. A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.

(2) A kötbért a jogosult akkor is követelheti, ha kára nem merült fel.

(3) A jogosult a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait. A kötbér összegét meghaladó tényleges kárának és költségeinek megtérítését a jogosult a kötbér mellett csak akkor követelheti, ha ezt a szerződésben kikötötte.

(4) A jogosult a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését követelheti akkor is, ha kötbérigényét nem érvényesítette.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG - KÜLÖNÖS SZABÁLYOK:

SZERZŐDÉSKÖTÉSI KÖTELEZETTSÉG:

206. § (1) A szerződéskötési kötelezettség körében, ha a felek nem állapodnak meg, a bíróság – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a szerződést létrehozhatja és tartalmát megállapíthatja. Nem hozza létre a bíróság a szerződést, ha a szerződéskötésre kötelezett fél bizonyítja, hogy a szerződés teljesítésére nem képes, vagy a szerződés teljesítése nemzetgazdasági érdeket sértene.

(2) A szerződéskötési kötelezettség körében a bíróság a szerződést nemzetgazdasági érdekből is módosíthatja, megszüntetheti, felbonthatja vagy hatályában fenntarthatja.

(3) Ha a felek megállapodása valamely nem lényeges kérdésre nem terjed ki, és a kérdést jogszabály vagy más kötelező rendelkezés sem rendezi, a bíróság a szerződést – a szerződés céljának és tartalmának figyelembevételével – a forgalmi szokások alapján kiegészítheti.

A törvényi előírás szerint szerződéskötési kötelezettség esetén és megállapodás hiányában a fél kérelmére (keresete alapján) a bíróság ítélete hozza létre az ügyletet, mégpedig az abban meghatározott tartalommal.

A szerződéses kikötések meghatározásában a diszpozitív szabályok a bíróságot sem kötik, hiszen azoktól maguk a szerződő felek is eltérhetnek.

Szerződéskötési kötelezettség esetén nemzetgazdasági érdekből a bíróság gyakorolhatja az ügyletkötő felek bármelyike helyett, a jogviszonyt alakító vagy megszüntető jogosítványokat is, a megkívánt törvényi feltételek fennállása mellett a szerződést ki is egészítheti. A kiegészítés jogával azonban csak akkor élhet, ha a felek a lényeges kérdésekben már megállapodtak és az ügylet nem lényeges pontját illetően kógens jogszabályi vagy más rendelkezés nincs.

KIJELENTÉS:

A Golden Way Ltd. szolgáltatása kizárólagosan közvetítőként (Közösségi termékértékesítő) vesz részt a termékértékesítésben, a mindenkori partnerei révén, így fizikailag a csomaggal a mindenkori partnerek (Fürgefutár - fuvar és postai szolgáltató), és a Vevők érintkeznek.

A termékek közvetlenül a vevő telephelyére kerülnek leszállításra, Közösségi termékértékesítés keretében. Eladó, Tevékenységét a magyar vevők részére, az Angol logisztikai központjából szervezi.

Közösségen belüli termékértékesítés:

Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanynak kötelező közösségi adószámot kérnie, ha más tagállambeli adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni. Kereskedelmi kapcsolatnak minősül a termékbeszerzés és értékesítés, szolgáltatás nyújtása és igénybevétele. A közösségi adószámot az ügylet létrejöttét megelőzően kell kiváltani.

A Közösségen belüli termékértékesítés az Áfa-törvény 89.§-ában meghatározott feltételek fennállása esetén adómentes.

Az adómentesség feltételei:

A két fél egymástól eltérő tagállamban nyilvántartásba vett, közösségi adószámmal rendelkező adóalany legyen. Nem feltétel azonban, hogy az adóalanyok a nyilvántartás tagállamában székhellyel is rendelkezzenek. Pl. két magyar székhelyű vállalkozás között is létrejöhet közösségi termékügylet, ha a vevő egy másik tagállambeli közösségi adószámmal rendelkezik, és az ügylet során ezt az adószámot adja meg.

A termék feladása belföldről más tagállamba kerüljön. Nem követelmény azonban, hogy a termék abba a tagállamba kerüljön, ahol a termék beszerzőjének illetősége van. Nem teljesül a feltétel, ha a szállítás harmadik országba történik.

A kiszállítás igazoltan történjen. A hitelt érdemlő igazoláshoz a felektől és/vagy harmadik személytől származó, a szállítás megtörténtét igazoló hiteles dokumentum szükséges. A hiteles dokumentumokról taxatív felsorolás nem található, legelterjedtebb a CMR fuvarokmány. A fuvarokmányon kívüli más igazolás elsősorban akkor igazolja hitelt érdemlően a kiszállítás tényét, ha a felektől eltérő személytől származik, pl. külföldi hatóság, raktározó cég, stb.

Ugyancsak adómentes termékértékesítésnek minősülnek a következő speciális ügyletek:

Távolsági értékesítés:

Speciális szabályok vonatkoznak azokra a közösségi termékértékesítésekre, amelyekben a vevő nem adóalany, vagy (ÁFA) adómentes, vagy különleges jogállású mezőgazdasági termelő, aki nem rendelkezik közösségi adószámmal.

Ezen termékértékesítések után az eladó a saját tagállamában a belföldi adómértéknek megfelelő adót fizeti, ezt azonban csak az átvevő tagállam által meghatározott értékhatárig alkalmazhatja.

207. § (1) A szerződési nyilatkozatot vita esetén úgy kell értelmezni, ahogyan azt a másik félnek a nyilatkozó feltehető akaratára és az eset körülményeire tekintettel a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint értenie kellett.

Az értelmezéskor alapvetően azt kell tisztázni, hogy az adott nyilatkozaton mit kellett értenie a másik félnek. Ez a törvény szerint úgy állapítható meg, ha értékeljük

a) a szavak általánosan elfogadott jelentését,

b) az eset összes körülményét és

c) a nyilatkozó feltehető akaratát.

Az értelmezés nem követi tehát tisztán az ún. nyilatkozati elvet, mely a megállapodások érvényességének megítélésében - s így az értelmezés során is - a nyilatkozatnak tulajdonít döntő jelentőséget, hanem azt az akarati elvvel ötvözi. A bírói gyakorlat a nyilatkozói akarat feltárása helyett gyakorta a felek - tehát valamennyi fél - valódi ügyletkötési akaratának felderítésével oldja meg az értelmezési kérdéseket.

A Ptk. 199. §-ából következően - eltérő előírás hiányában - ez a rendelkezés érvényesül az olyan egyoldalú jognyilatkozatok esetében is, amelyek nem a szerződéskötési folyamat részeként jelennek meg (díjkitűzés, joglemondás stb.). A szerződéssel kapcsolatos jogvitákban a nézetkülönbség sokszor abból ered, hogy létrejött-e egyáltalán megállapodás a felek között, illetve ha igen, milyen tartalommal. A ráutaló magatartás ugyanis - aktív cselekvéssel vagy éppen passzivitást tanúsítva - szóbeli nyilatkozat nélkül közvetíti a szerződéses vagy egyéb jogügyleti akaratot. Egy magatartás sokféle üzenetet hordoz, számos indoka lehet. Joghatás kiváltására azonban csak az alkalmas, amelyből az arra irányuló akarat az általános élettapasztalat szerint a másik fél által kétségtelenül felismerhető volt. A ráutaló magatartás nem hoz létre szerződést, ha a felek magatartása - önmagában vagy a korábbi tárgyalásokkal, az ügyletkötés körébe eső körülményekkel együtt - nem fejezi ki a megegyezést a szerződés lényeges, vagy bármelyik fél által lényegesnek minősített pontjaiban.

4. A termékek ára és a fizetés módja: A termékek aktuális bruttó (0%VAT) árát a https://bankbiztositas.eu weboldalon található érvényes internetes termékkatalógus tartalmazza. Megrendeléskor a Vevő a következő fizetési módozatok közül választhat:

a. Előzetes átutalás; ebben az esetben az Eladó a megrendelés teljesítését, az áru összegyűjtését (egyedi méretre vágását) abban az esetben kezdi meg, ha a vételárként átutalt összeget az Eladó bankszámláján jóváírták. A vételárnak a szállításra váró rendelésben rögzített kiszállítási dátum előtt minimum 1 banki nappal az Eladó számláján meg kell jelennie. Ha a Vevő banki előreutalással történő fizetési módot választotta, akkor a termékek átvételének elmulasztása esetén a rendelés visszaigazolásában szereplő, szállítási határidőt követően 5 munkanapon tartja fenn az Eladó a Vevő számára a megrendelt árut.

b. Utánvétel szállításkor; a fizetés helye a Vevő által megjelölt szállítási cím, a fizetés módja pedig minden esetben készpénz. A fizetés az áru átvételével egyidejűleg történik. Az utánvétel és szállítás költségét, más megegyezés hiányában, alapértelmezetten a Vevő fizeti.

d. Halasztott fizetési módot; csak az Eladó minősített partnerei egyedi szerződéses feltételek alapján vehetik igénybe. Az Eladó a késedelmi kamat mértékét a P.t.k. 6:155.§(1) szerint határozza meg, jegybanki alapkamat nyolc százalékkal növelt összege. A harminc napon túli fizetési késedelem esetén a követeléseket az Eladó jogi útra tereli, melynek költségei a Vevőt terhelik. További tájékoztatást az Eladó elérhetőségein kaphat. Az Eladó a weboldalain közzétett árak és kedvezmények változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszer a kosár értékét mindig az aktuális árakkal számolja. Az árak módosítása a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja. A vételár teljes kifizetéséig az Eladó az átadott termék tekintetében fennálló tulajdonjogát fenntartja. A termék tulajdonjoga a vételárnak az Eladó számláján történő jóváírásával, vagy a helyszínen történő kiegyenlítéssel száll át a Vevőre.

5. A termékek átadása-átvétele: A kiválasztott és megrendelt termékeket az Eladó, szerződött Futár vállalkozással (Fürgefutár) a Vevő számára küldött visszaigazolásban jelzett időpontban a vevő lakhely/telephelyére szállíttatja. A felmerülő csomagolási és szállítási költségek a Vevőt terhelik, ezek összege a megrendelt áru fajtája és mennyisége, továbbá a választott szállítási mód és a rendelés helyének függvényében változik. A felmerülő csomagolási és szállítási költségeket a visszaigazolás tartalmazza. Szállítási költségen minden olyan költség értendő, amely az Eladó telephelye és a Vevő által megadott szállítási cím közötti kiszállítás kapcsán felmerül (pl. ha szükséges behajtási engedély kiváltása, akkor annak költsége is).

Átadás a vevő telephelyén: Az áru személyesen a Vevő megrendeléskor megjelölt telephelyén adja át a Futár. Az Eladó a megrendelés visszaigazolásában szereplő szállítási határidőt követően, 3 munkanapon keresztül tartja fenn a Vevő számára az árut. Az Eladó a Vevő részére nem tárol már eladott árut a raktárában. Amennyiben a Vevő az áru határidőben történő átvételét elmulasztja, az Eladó új átvételi időpont (továbbiakban: "Póthatáridő") kitűzésével írásban, és telefonon felszólítja a Vevőt az áru átvételére. Amennyiben a Póthatáridő is eredménytelenül telik el és a Póthatáridő lejártától számított átvételi késedelem a 10 napot meghaladja, úgy az Eladó az áru ellenértékéről számlát állít ki, továbbá kötbérre válik jogosulttá. A kötbér mértéke az át nem vett áru ellenértékének 0,2%-a naponta, a Póthatáridő lejártától számított késedelem 11. napjával kezdődően. Amennyiben a Vevő az áru átvételét a Póthatáridőt követő 30 napon belül elmulasztja, úgy az Eladó a 31. naptól saját döntése alapján jogosult:

a. Szerződéstől elállni és az árut harmadik félnek értékesíteni. Ebben az esetben az Eladó jogosult a Szerződésben rögzített vételár és a tényleges eladási ár közötti különbséget a Vevővel szemben kártérítésként érvényesíteni; vagy,

b. Vevő költségére az árut megsemmisíteni (hulladékosítani). A kárenyhítési szabályok figyelembevételével a Vevő ebben az esetben is köteles az áru ellenértékét kiegyenlíteni; vagy A Vevő döntéséről 3 munkanapon belül értesíti az Eladót. A Vevő a fentiekben foglaltak esetén is köteles a fentiek szerinti a kötbér összegét megfizetni. Az Eladó az árut a Vevő részére - a szerződéses partnerek kivételével - csak abban az esetben köteles kiadni, ha a Vevő a vételárat maradéktalanul megfizette.

c. Házhozszállítás – Kiszállítás: A Vevő erre irányuló igénye esetén az Eladó az árut az egész ország területén a Vevő által megjelölt helyre szállítja. A Vevő házhozszállítási igényét telefonon, vagy írásban a megrendelés feladásakor jelzi. A meghatározott napon történő szállítás pontos idejéről az Eladó írásban ad felvilágosítást. A megrendelt áru házhozszállítása az Eladó szerződött fuvarozó partnereinek közbejöttével történik. Az Eladó az áru házhozszállításán a Vevő által a megrendelés feladásakor kiválasztott szállítási módot érti (általában UTÁNVÉTEL). A házhozszállítás költségeit – más megegyezés hiányában - a Vevő köteles az Eladó részére megtéríteni. Banki átutalással történő fizetési mód esetén, a házhozszállítás csak a teljes vételár és a szállítási költségek Eladó számláján történő jóváírása utáni időpontban lehetséges.

A házhozszállítás költségeit az Eladó a megrendelés visszaigazolásában (telefon; e-mail) köteles a Vevő tudomására hozni. A Vevő által meghatározott napon történő szállítási igénynek az Eladó kizárólag akkor tud eleget tenni, ha a Vevő teljesítette a 4. pontban foglaltakat egyikét.

Sikertelen kézbesítés esetén a fuvarozó értesítést hagy a Vevőnél. Ezután a Vevő a Vevőszolgálatnál (telefon: 06-70-296-4404, email: 2013goldenway@gmail.com) újabb szállítási határidőt egyeztethet. Sikertelen szállítás esetén a Vevő a szállítással kapcsolatban felmerülő valamennyi költség megtérítésére köteles, beleértve a visszfuvar költségeit is. Az újabb kiszállítás időpontja a korábban sikertelen kiszállítással kapcsolatban felmerült oda-vissza fuvarköltség, valamint az új kiszállítási költség megtérítése után történik.

6. Termékek ellenőrzése: A Vevő köteles a kiszállítás / átvétel időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén a szállítólevelet aláírni. A helyszínen történő termék átvétel és vásárlás esetén a Vevő köteles a csomago(ka)t tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén a kiadáskor készült bizonylatot aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. A Vevő a termékek külső helyszínen történő átvételekor haladéktalanul köteles elvégezni a termékek minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól az Eladót írásban haladéktalanul értesíteni, melyet a Golden Way Ltd. 2013goldenway@gmail.com elérhetőségén kell megtennie. A mennyiségi megvizsgálást a Vevő a termékek átvételekor köteles elvégezni. A termék Futár általi átadását és átvételét követően az átadás átvételhez kapcsolódó mennyiségi és minőségi kifogások előterjesztésére további lehetőség nincsen. A termék tekintetében fennálló kárveszély a terméknek a Vevő vagy képviselője részére történő átadásával száll át a Vevőre.

7. Elállás: A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet tartalmazza. A Vevő írásbeli megrendelés esetén jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást – annak megkezdését megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult, és köteles jelezni a Vevőszolgálat e-mail címén (e-mail: 2013goldenway@gmail.com ). Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli. Vevő nem jogosult gyakorolni az elállás jogát olyan nem előre összeállított termék esetében (pl. sátor fémszerkezetének minősége /EE;AA;DA/, annak ponyvája minősége – szine /K-Z-P-B-F/, amelyet a vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak össze, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vevő személyére szabtak.

Az elállási jogra vonatkozó szabályok alól mindenekelőtt az alábbi esetek jelentenek kivételt:

  • azok a szolgáltatási szerződések, melyek esetében Eladó (a vevő hozzájárulásával) maradéktalanul teljesíti a szolgáltatást még mielőtt a Vevő úgy dönt, el kíván állni a szerződéstől;
  • a vevő által megadott jellemzőknek megfelelően elkészített, illetve egyértelműen a vevő személyére szabott áruk adásvétele;

8. Jótállás és szavatosság: A jótállásra és a szavatosságra a Ptk-ban és a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A szavatosság csak a termék minőségi hibája esetén érvényesíthető. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató termékenként eltérő és a jelen ÁSZF mellékletét képezi. A szavatosság csak a termék minőségi hibája esetén érvényesíthető, a Vevő megrendeléssel, a szállítással és a csomagolással kapcsolatos kifogásait az Eladó. elérhetőségein panaszként a 10. pontban foglaltak szerint terjesztheti elő.

9. Felelősség, vis maior A weboldalakon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért az Eladó nem vállal felelősséget. Vis Maior alatt olyan rendkívüli és elkerülhetetlen esemény értendő, amely független a Felek akaratától, és megakadályozza, vagy jelentősen késlelteti a Szerződés teljesülését, és amely eseménynek a bekövetkezte a szerződéskötéskor előre nem látható és elkerülhetetlen. Vis Maior-nak minősül különösen a természeti katasztrófa, háborús esemény, járvány, általános alapanyaghiány, energiahiány, sztrájk, a 24 órát meghaladó üzemzavar, közüzemi szolgáltatás szünetelése stb. Vis Maior esetén az érintett fél köteles a másikat haladéktalanul írásban értesíteni. Amennyiben a Vis Maior az Eladó teljesítését akadályozza, az Eladó jogosult a szállítási határidőt egyoldalúan meghosszabbítani, vagy a Szerződéstől elállni. Az ilyen okból történő elállás esetén az Eladót semmilyen nemű kötelezettség nem terheli. Amennyiben az Eladó megfelelő időben sem tudja az árut leszállítani, úgy a Vevő jogosult a Szerződéstől elállni. Megfelelő idő alatt – ebben a pontban - a Vis Maior elteltétől számított 3 hónapot kell érteni.

10. Adatvédelem, titokvédelmi rendelkezések: A Vevő által, a megrendelés során szolgáltatott minden személyes adattal kapcsolatban az Eladó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jár el. A Vevő az adatszolgáltatással hozzájárul, hogy részére a Vevőszolgálat, kifejezett tiltakozás hiányában az akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában megküldje. A regisztrált Vevő a Vevőszolgálatnak küldött e-mailben jelezheti, ha nem kívánja ezt a szolgáltatást igénybe venni. A megrendelések teljesítéséhez szükséges alvállalkozók, illetve az Eladó által adatfeldolgozással megbízott feldolgozó részére történő adatszolgáltatást leszámítva az Eladó a tudomására jutott, általa kezelt adatokat harmadik személynek nem szolgáltatja ki. A termék helyes kézbesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat az Eladó jogosult a szerződéses alvállalkozónak (név, kézbesítési cím, telefon) átadni. A Vevő tudomásul veszi, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását jogában áll bármikor írásban visszavonni, módosítani továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését, törlését a 2013goldenway@gmail.com e-mail címen. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük létrejött szerződésekkel kapcsolatban a másik félre vonatkozóan tudomásukra jutott műszaki, gazdasági, személyes jellegű, munkaügyi és üzleti információt, valamint az üzleti titkot az érintett fél előzetes, írásbeli beleegyezése nélkül harmadik személyekkel nem közölnek, az ilyen információ kiszolgáltatására irányuló kérést megtagadnak, illetve saját hatáskörükön belül minden szükséges eszközt igénybe vesznek, hogy és biztosítanak, hogy az információ véletlen kiszivárgását megakadályozzák.

Jelen ÁSZF szempontjából üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

Üzleti titokként kell kezelni a Felek ügyfeleiről szerzett információkat is. Az üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeretre, tapasztalatra vagy ezek összeállítására (e törvény alkalmazásában: védett ismeret) is, ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra.

11. Panaszügyintézés: A Vevő szóban vagy írásban közölheti panaszát az Eladóval. A panasz szóbeli közlését Vevő megteheti az Eladó a +36-70-296-4404 telefonszámán keresztül, illetve se-mailben is. A szóbeli panaszt lehetőleg azonnal orvosolni kell. Az Eladó termékeivel vagy tevékenységével kapcsolatos Eladói kifogás a megadott elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 3 munkanapon belül érdemben válaszol az Eladó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait, valamint az arra nyitva álló határidőket.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a felek közötti tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Eladó számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál - a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezetében működő Európai Fogyasztói Központ (EFK) https://www.magyarefk.hu
  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (Fogyasztó esetében),
  • Bírósági eljárás kezdeményezése (Vállalkozás, de Fogyasztó is).

12. Az Üzleti Feltételek elfogadása:

A Vásárló múló eszközzel (szóban, telefonon) vagy maradandó eszközzel (levél, fax, e-mail), az Eladó részére megküldött valamennyi rendelés megerősítésekor, a hatályos Általános Szerződési Feltételek elfogadását is megerősíti. Jelen ÁSZF abban az esetben is alkalmazandó, ha az Eladó és a Vevő egyedi szerződést kötnek egymással. Amennyiben az egyedi szerződés és a jelen ÁSZF között eltérés van, úgy az egyedi szerződés rendelkezései az irányadóak.

13. Értelmező rendelkezések:

Szállítólevél: a fuvarozó vagy az Eladó által kiállított olyan okmány, amely tartalmazza a szerződésszámot és/vagy a munkaszámot, az átadás-átvétel adatait, a kiszállított Termékek felsorolását, darabszámát.

Átadás-átvételi jegyzőkönyv: a Vevő és az Eladó által kiállított és aláírt okmány, amely rögzíti, teljesítés körülményeit, különösen a Felek adatait, az átadás időpontját, az átadás helyét, a Termékre vonatkozó adatokat, és – amennyiben ilyen van – a mennyiségi és minőségi hibákat.

Termék: az Eladó által az adott megrendelésben meghatározott műszaki tartalom szerint előállított, forgalmazott termékek és/vagy az Eladó által nyújtott szolgáltatások összessége.

ÁSZF: jelen általános szerződési feltételek, valamint annak minden melléklete, továbbá azok módosításai.

Megrendelés: olyan a Vevő által kiállított és az Eladó által visszaigazolt dokumentum, melyben a Felek adatai, az Eladó által ellátandó konkrét feladatok vagy/és az általa előállítandó Termék paraméterei, a teljesítés hely és ideje, az adott feladatok teljesítéséért járó vállalkozói díj összege, az átadandó dokumentumok listája, valamint a Vevő védelmi megállapodás kerül meghatározásra a Vevő és az Eladó megállapodása alapján.

Felek: a Vevő és az Eladó együttesen. Ptk: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Munkaterület vagy helyszín: az a hely ahol az Eladó által előállított és/vagy leszállított Termék felszerelése, összeszerelése történik.

Kiszállás: az Eladó által a Termék Helyszínre történő szállítása

Fuvarozó: aki a Terméket a Helyszínre szállítja - Futár

Vevő: az Eladóval Vevőként üzleti kapcsolatban álló természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság.

14. Záró rendelkezések: A jelen ÁSZF-ben olyan általános szabályok kerültek megfogalmazásra, melyek valamennyi, a Vevő és az Eladó szerződéses ügylete során mind a Vevőre, mind pedig a vele szerződő Eladóra kötelezőek. A Vevő és az Eladó közötti bármilyen jogügyletre elsősorban a vonatkozó egyedi szerződéses (amennyiben van ilyen), a keretszerződés (amennyiben van ilyen), továbbá a Megrendelés, másodsorban az ÁSZF, harmadsorban pedig a vonatkozó jogszabályok – így különösen a Ptk. – rendelkezései az irányadók. Az ÁSZF-ben foglaltak a Vevő és az Eladó között létrejött, valamennyi szerződés és ügylet vonatkozásában szerződéses feltételnek minősülnek és az ÁSZF a Megrendelés elválaszthatatlan részét képezi.

Az Eladó szabadon módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megjelenik a weblapon.

Az Általános Szerződési Feltételek az Eladó honlapjain megtekinthetők. A jelen ÁSZF egyes rendelkezéseinek vagy a jelen ÁSZF alapján átadott dokumentumok esetleges érvénytelensége, hatálytalansága vagy végrehajthatatlansága az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét, hatályosságát vagy végrehajthatóságát nem érinti.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Tilos a tisztességtelen piaci magatartás tanúsítása, és a hitelrontás mindkét fél részéről.

Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függően a Szegedi Járásbíróság (Szeged, Széchenyi tér 4., 6720) illetékességét kötik ki azzal, hogy a nem helyi bíróságok hatáskörébe tartozó ügyekben a jogszabályban meghatározott bíróság lesz illetékes.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk, a 45/2014 (II. 26.) kormányrendelet, illetve a 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet és a 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

A honlapjainkon található információk minőségi, technikai vagy információbeli pontatlanságainak, hibáinak kijavítása-helyesbítése, a honlap tulajdonosának a mindenkori kizárólagos joga! Ezen jogával minden előzetes tájékoztatás és időkorlát nélkül élhet, illetve megtehet.

London, 01/01/2023


Olvass tovább: https://bankbiztositas.webnode.hu/news/golden-way-ltd-altalanos-szerzodesi-feltetelek-aszf/

Lépj velünk kapcsolatba

Golden Way Gastro Supermarket

77 High St, Littlehampton, BN17 5AG, UK

+36702964404

2013goldenway@gmail.com

@facebookoldal